Naudojimosi taisyklės ir privatumo politika

MEDUSA Tickets“ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 1. Bilietų platintojo interneto svetainėje teikiamos paslaugos apima bilietų pardavimo paslaugas bei apmokėjimą už tai. Taip pat visas kitas paslaugas, kurias Bilietų platintojas teikia interneto svetainėje ar gali teikti ateityje.
 2. Bilietų platintojas „Medusa Concert“, UAB yra tarpininkas tarp renginio organizatoriaus (paslaugų teikėjo) ir bilietų pirkėjo. Bilietų platintojas neorganizuoja renginių, todėl neprisiima atsakomybės už neįvykusį renginį, jo nukėlimą, kokybę ar kitus, su renginio organizavimu susijusius, klausimus. Už visa tai atsako renginio organizatorius.
 3. Įsigyti bilietus vartotojams galima šiais būdais:
 • Užsiregistravus interneto svetainėje www.medusa.lt, t.y. sukurti vartotoją ir gauti prisijungimo duomenis.
 • Neužsiregistravus interneto svetainėje www.ticketmarket.lt, t.y. nesukurti vartotojo paskyros, tik gauti įsigytus el. bilietus.
 • „Medusa“ kasose.
 • Partnerių kasose, kurioms suteikta teisė platinti „Medusa Tickets“ bilietus.
 1. Kiekvienas pirkėjas prieš įsigydamas el. bilietą, turi įvesti visus prašomus asmens duomenis (vardas ir pavardė; miestas; mobilaus telefono numeris; el. pašto adresas, išimtiniais atvejais ir bilietų pristatymo adresą) ar dalį jų bei pareikšti sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant tinkamai suteikti bilietų pardavimo paslaugą. Jeigu bilietų pirkėjas nesutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi el. bilietų pardavimo ir su tuo susijusių paslaugų teikimo tikslu, jis negali įsigyti bilietų internetu.
 2. Įsigyti el. bilietai sugeneruojami atlikus apmokėjimą. Juos galima atsispausdinti iš sistemos arba gavus el. laišką su el. bilietais į nurodytą el. paštą.
 3. Bilietų platintojas neatsako už registracijos, bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau pateiktą neteisingą, netikslią kontaktinę informaciją.
 4. Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto ar pats jį kopijuoti ar kitaip dauginti. Bilieto nukopijavimo atveju į renginį patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą praėjimo kontolės vietoje. Kopijuoti elektroninius bilietus griežtai draudžiama. Už šio draudimo pažeidimą arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka.
 5. Apie bilietams taikomas nuolaidas, lankytojų amžiaus apribojimus ir nemokamai įleidžiamus vaikus prieš įsigyjant bilietus vartotojas turi teirautis kasoje arba susipažinti renginio aprašyme interneto svetainėje.
 6. Bilietams gali būti taikomi paslaugos ar kiti mokesčiai. Šie mokesčiai yra įskaičiuoti į bilieto kainą ir yra nustatomi kiekvienam renginiui atskirai, priklausomai nuo renginio kategorijos, renginio vietos ar organizatoriaus. Norėdamas pamatyti taikomus mokesčius vartotojas prisidėjęs bilietus į bilietų krepšelį gali rasti paspaudęs „i“ raide pažymėtą mygtuką. Mokesčiams nuolaidos nėra taikomos.
 7. Bilietams gali būti taikomas renginio vietos mokestis. Šis mokestis yra įskaičiuotas į bilieto kainą. Renginio vietos mokestį bilietui nustato renginio vietos valdytojas ar operatorius. Renginio vietos mokestis yra įtrauktas į bendrą Paslaugos mokesčių eilutę ir nėra atskirai išskiriamas ir rodomas vartotojui.
 8. Bilietams ar bilietų krepšeliui gali būti taikomas papildomas „E-bilietų pristatymo mokestis“. Apie tokį mokestį vartotojai yra informuojami iš anksto, prieš apmokėjimą.
 9. Sąskaitos faktūros išsirašomos savitarnoje prisijungus prie sistemos „Sąskaitos - faktūros“ tik pasibaigus renginiui iki ateinančio mėnesio 10 dienos. Jei norima išsirašyti vėliau reikia kreiptis el. Paštu info@medusa.lt ir pateikti bilieto ar pirkimo čekio kopiją.
 10. Į renginius draudžiama įsinešti: gėrimus bet kokioje taroje, maisto produktus, ginklus, aštrius daiktus, gyvūnus, filmavimo, fotografavimo bei garso įrašymo įrangą (jei organizatorius nenurodo kitaip).
 11. Informacija apie renginius teikiama tel. numeriu +370 699 80430 (apmokestinama pagal turimą planą).
 12. Kiekvienas turintis bilietą į renginį sutinka laikytis vietos, kurioje vyksta renginys, vidaus tvarkos taisyklių.
 13. Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami. Pinigai už bilietus grąžinami tik tuomet, jei renginys yra atšaukiamas, nukeliama jo data ar dėl kitų aplinkybių, dėl kurių Organizatorius yra pavedęs Bilietų platintojui vykdyti Bilietų grąžinimą ir užsakęs Bilietų grąžinimo paslaugą.
 • Bilietai grąžinami kreipiantis el. paštu – info@medusa.lt, atsiunčiant bilietų grąžinimo anketą kurioje nurodomas el. pašto adresas, kuris buvo nurodytas perkant bilietus „Medusa Tickets“ sistemoje, bilieto (ų) ID kodas, banko sąskaitos numerį, banko sąskaitos savininko vardą bei pavardę, kuris pirko bilietus bei prašoma grąžinti suma. Pinigai bus grąžinami į nurodytą anketoje banko sąskaitą. Už teisingą duomenų pateikimą atsako pirkėjas.
 1. Bilietų platintojas “Medusa Tickets” neatsako, jei bilietas dėl pirkėjo kaltės buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą.
 2. Interneto svetainė www.medusa.lt turi saugumo SSL sertifikatą (angl. SSL certificate). SSL sertifikatas – tai elektroninis dokumentas, leidžiantis nustatyti svetainės tapatumą ir įgyti lankytojų pasitikėjimą. Naudojant jį, tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija yra šifruojama.
 3. Visi apmokėjimai yra vykdomi per banko elektroninės bankininkystės sistemą arba per „Medusa Concert“, UAB pasirinktą įmokų surinkėją.
 4. Bilietų platintojo interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines. Bilietų platintojas nežino ir nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ir jų privatumo politikos metodus.
 5. Bilietų platintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti naudojimosi taisykles atskirai neinformuodamas vartotojų. Visi pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bilietų platintojo interneto svetainėje www.medusa.lt.

MEDUSA Tickets“ ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TAISYKLĖS
 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiomis taisyklėmis aprašomos bilietų platinimo sistemos vartotojų (Duomenų subjektų) asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos normos.

2. Šiomis taisyklėmis apibrėžiamos asmens duomenų pagrindinės teisės ir laisvės, visų pirma vartotojų teisė į asmens duomenų apsaugą bei laisvą judėjimą.

3. Šių asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą irapsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

4. Šios taisyklės taikomos visiems Asmenims, įskaitant ir Asmenis, kurie nėra prisiregistravę elektroninėje parduotuvėje, kiek tai neprieštarauja Pirkimo taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

5. Bilietų platinimo sistemos darbuotojai, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis šių Taisyklių, turi būti pasirašytinai su jomis supažindinti bei turėti Taisyklių kopiją. Bilietų platinimo sistemos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir šiose Taisyklėse.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ vartojamas sąvokas.

7. Taisyklių nuostatos negali plėsti ar siaurinti Įstatymo taikymo srities bei prieštarauti ADTAĮ nustatytiems asmens duomenų tvarkymo principams ir kitiems asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams.

8. Direktoriaus įsakymu (2018-05-03, Nr. 20180503) paskirtas Duomenų apsaugos specialistas užtikrina, kad duomenų subjekto teisės būtų tinkamai įgyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai, suprantamai bei priimtina forma.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS

9. Duomenų subjektas sutinka, kad jo duomenys būtų valdomi ir tvarkomi „Medusa Concert“, UAB, registracijos adresas Aušros takas 10 - LT- 44211 Kaunas, Įmonės kodas: 135812959, PVM kodas: LT358129515, kontaktinis tel. +370 699 80430. Asmens duomenų apsaugos specialisto el. paštas info@medusaconcert.lt.

10. Duomenų subjektas sutinka pateikti visus žemiau nurodytus duomenis ar dalį jų: El. pašto adresas; Vardas ir pavardė; Telefono numeris; Miestas; Išimtiniais atvejais ir bilietų pristatymo adresas.

11. Duomenų subjektas 2 punkte prašomus duomenis pateikia interneto svetainės www.medusa.lt:

 • Vartotojo registracijos puslapyje;
 • Vartotojo prisijungimo be registracijos puslapyje;

12. Pirkėjas užtikrina, kad jo pateikiama asmeninė informacija Bilietų platintojo svetainėje yra išsami ir teisinga.

13. Duomenų subjekto pateiktų duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslas – El. Bilietų pardavimas ir su tuo susijusių paslaugų teikimas, tokių kaip įsigyto bilieto perspausdinimas, pakartotinis siuntimas, bilieto savininko identifikavimas ir kt.

14. Duomenų subjektas patvirtina savo sutikimą, kad jo duomenys būtų valdomi Duomenų valdytojo 13 punkte nurodytu tikslu pažymėdamas varnelę 11 punkte nurodytuose interneto svetainės puslapiuose.

15. Duomenų subjektas gali nesutikti, kad jo duomenys būtų valdomi Duomenų valdytojo 13 punkte nurodytu tikslu nepažymėdamas varnelės 11 punkte nurodytuose interneto svetainės puslapiuose. Tokiu atveju duomenų subjektas negali įsigyti bilietų interneto svetainėje www.medusa.lt.

16. Duomenų subjekto pateikti duomenys saugomi Bilietų platintojo sistemoje ne ilgiau nei 6 metus nuo lankytojo paskutinio prisijungimo.

17. Pirkėjas sutinka, kad Bilietų platintojas atskleistų Pirkėjo pateiktus asmens duomenis tretiesiems asmenims, jam leidus raštu arba be jo sutikimo, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos.

18. Jeigu pirkėjas, įsigydamas bilietus Bilietų platintojo interneto svetainėje registravosi sistemoje ir gavo vartotojo prisijungimus, jis gali bet kuriuo metu koreguoti ir/ar pildyti asmens duomenis savo paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas pirkėjas.

19. Jeigu pirkėjas yra gavęs ir turi prisijungimus prie Bilietų platintojo sistemos, jis privalo saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį ir neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims.

20. Jeigu pirkėjas įsigijo bilietus neužsiregistravęs sistemoje ir neturi vartotojo prisijungimų, norėdamas juos koreguoti ir/ar apskritai pašalinti pirkėjo pateiktus ir Bilietų platintojo turimus duomenis, jis tai gali padaryti kreipdamasis elektroniniu paštu į asmens duomenų apsaugos specialistą.

21. Vartotojas gali pareikšti norą būti pašalintas iš duomenų bazės, paspausdamas atitinkamą mygtuką savo paskyroje, jeigu yra užsiregistravęs sistemoje. Vartotojui paspaudus paskyros ištrynimo mygtuką sistema automatiškai pašalina vartotoją bei su juo susijusią informaciją iš sistemos.

22. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų valdymo tikslais, atsiuntus Bilietų platintojui oficialų prašymą su tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Bilietų platintojas, gavęs tokį prašymą, per 5 d.d. pateikia atsakymą pirkėjui, nurodydamas kokius duomenis apie pirkėją turi ir kaip jie yra tvarkomi ir naudojami. Duomenys pateikiami susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tokie duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorius metus vienam pirkėjui. To paties pirkėjo tais pačiais metais pateikti prašymai yra laikomi neproporcingais dėl pasikartojančio jų turinio ir yra apmokestinami 1€ paslaugos mokesčiu.

23. Pirkėjas taip pat turi teisę reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymą. Bilietų platintojas, gavęs prašymą sustabdyti pirkėjo duomenų tvarkymą, per 2 d. d. pašalina turimus pirkėjo duomenis ir sistemos. Pašalinus pirkėjo duomenis, jų atkurti nebegalima.

24. Jeigu pirkėjas nėra patenkintas arba mano, jog jo duomenys yra tvarkomi netinkamai, jis turi teisę kreiptis į VDAI.

25. Pirkėjas turi teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą. Pirkėjas, norėdamas apriboti jo duomenų tvarkymą privalo pateikti raštišką arba el. priemonėmis parašytą prašymą atsiųsti Bilietų platintojui. Pirkėjas savo duomenų tvarkymo apribojimo gali reikalauti tik jeigu taikomas vienas iš šių atvejų: - asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; duomenų subjektas pagal XXX 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

26. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojai privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitinka saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, ir yra išdėstytos šiame dokumente.

27. Duomenų valdytojas tvarko visus žemiau nurodytus duomenų subjektų duomenis ar dalį jų:

 • El. pašto adresas;
 • Vardas ir pavardė;
 • Telefono numeris;
 • Miestas;
 • Išimtiniais atvejais ir bilietų pristatymo adresas;

28. Duomenų valdytojas 27 punkte nurodytus duomenis gauna iš interneto svetainės www.medusa.lt:

 • Vartotojo registracijos puslapyje;
 • Vartotojo prisijungimo be registracijos puslapyje;

29. Duomenų valdytojas laiko, kad duomenų subjektų pateikta 27 punkte nurodyta asmeninė informacija yra išsami ir teisinga.

30. Duomenų valdytojo tvarkomų duomenų tikslas – El. Bilietų pardavimas ir su tuo susijusių paslaugų teikimas, tokių kaip įsigyto bilieto perspausdinimas, pakartotinis siuntimas, bilieto savininko identifikavimas ir kt.

31. Duomenų valdytojas laiko, kad duomenų subjektai yra susipažinę su šiomis taisyklėmis, kai užpildydami 28 punkte nurodytuose puslapiuose pažymi varnelę, kad sutinka su šiomis Pirkimo taisyklėmis.

32. Duomenų valdytojas suteikia galimybę nesutikti, kad duomenų subjekto duomenys būtų valdomi Duomenų valdytojo 30 punkte nurodytu tikslu nepažymėdamas varnelės 28 punkte nurodytuose interneto svetainės puslapiuose. Tokiu atveju duomenų valdytojas negali suteikti duomenų subjektui paslaugų.

33. Duomenų valdytojas duomenų subjekto pateiktus duomenis saugo Bilietų platintojo sistemoje ne ilgiau nei 6 metus nuo duomenų subjekto el. pašto paskutinio prisijungimo.

34. Duomenų valdytojas pasilieka teisę atskleisti Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis tretiesiems asmenims jam leidus raštu arba be jo sutikimo, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos.

35. Duomenų valdytojas suteikia teisę koreguoti Duomenų subjekto pateiktus duomenis žemiau nurodytais būdais:

 • Jeigu duomenų subjektas, įsigydamas bilietus Bilietų platintojo interneto svetainėje registravosi sistemoje ir gavo vartotojo prisijungimus, jis gali bet kuriuo metu koreguoti ir/ar pildyti asmens duomenis savo paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas duomenų subjektas.
 • Jeigu duomenų subjektas įsigijo bilietus neužsiregistravęs sistemoje ir neturi vartotojo prisijungimų, norėdamas juos koreguoti ir/ar apskritai pašalinti pirkėjo pateiktus ir Bilietų platintojo turimus duomenis, jis tai gali padaryti kreipdamasis elektroniniu paštu į asmens duomenų apsaugos specialistą.

36. Duomenų valdytojas suteikia teisę duomenų subjektui pareikšti norą būti pašalintam iš duomenų bazės, paspausdus atitinkamą mygtuką duomenų subjekto paskyroje, jeigu jis yra užsiregistravęs sistemoje. Vartotojui paspaudus paskyros ištrynimo mygtuką sistema automatiškai pašalina vartotoją bei su juo susijusią informaciją iš sistemos.

37. Duomenų valdytojas suteikia teisę susipažinti su Bilietų platintojo turimais duomenų subjekto asmens duomenimis ir jų valdymo tikslais, gavus oficialų prašymą su tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Bilietų platintojas, gavęs tokį prašymą, per 5 d.d. pateikia atsakymą Duomenų subjektui, nurodydama kokius duomenis apie jį turi ir kaip jie yra tvarkomi ir naudojami. Duomenys pateikiami susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tokie duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorius metus vienam pirkėjui. To paties pirkėjo tais pačiais metais pateikti prašymai yra laikomi neproporcingais dėl pasikartojančio jų turinio ir yra apmokestinami 1€ paslaugos mokesčiu.

38. Duomenų valdytojas suteikia teisę Duomenų subjektui pareikalavus sustabdyti asmens duomenų tvarkymą. Bilietų platintojas, gavęs prašymą sustabdyti pirkėjo duomenų tvarkymą, per 2 d. d. pašalina turimus pirkėjo duomenis ir sistemos. Pašalinus pirkėjo duomenis, jų atkurti nebegalima. 39. Duomenų valdytojas suteikia teisę Duomenų subjektui kreiptis į VDAI, jeigu duomenų subjektas nėra patenkintas arba mano, jog jo duomenys yra tvarkomi netinkamai.

40. Duomenų valdytojas suteikia teisę Duomenų subjektui reikalauti apriboti duomenų tvarkymą. Duomenų valdytojas, gavęs raštišką arba el. priemonėmis parašytą prašymą apriboja duomenų tvarkymą šių taisyklių 30 punkte nurodytu tikslu. Duomenų subjektas savo duomenų tvarkymo apribojimo gali reikalauti tik jeigu taikomas vienas iš šių atvejų:

 • asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

41. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu.

42. Vartotojų asmens duomenys bei asmens duomenų apsaugos priemonės periodiškai kartą per 2- ejus metus yra peržiūrimos ir atnaujinamos.

43. Automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumo lygis yra pirmas.

44. Siekiant užtikrinti pirmąjį saugumo lygį, yra įgyvendintos šios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės:

45. užtikrinama prieigos prie asmens duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė;

46. prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti.

47. su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra suteiktos teisės.

48. prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiai yra suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą. Slaptažodžiai yra unikalūs, sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos; keičiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Vartotojo slaptažodžiai pirmojo prisijungimo metu naudotojo privalomai keičiami.

49. užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis.

50. Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi Bendrovės serveriuose;

51. užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.).

52. Siekiant apsaugoti vartotojus Bilietų patintojo interneto svetainėje yra įdiegtas SSL sertifikatas (angl. SSL certificate). SSL sertifikatas – tai elektroninis dokumentas, leidžiantis nustatyti svetainės tapatumą. Naudojant jį, tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija yra šifruojama. Visi apmokėjimai yra vykdomi per vartotojo pasirinkto banko elektroninės bankininkystės sistemą ar per oficialų įmokų surinkėją.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

53. Siekdami pagerinti Pirkėjų patirtį lankantis interneto svetainėje, naudojame specialius slapukus (angl. cookies), t.y. nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai yra sukuriamos Pirkėjui naršant svetainėje ir saugomos Pirkėjo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija Bilietų platintojui leidžia užtikrinti patogesnį Pirkėjo naršymą svetainėje bei daugiau sužinoti apie Pirkėjų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti paslaugų teikimą.

54. Pirkėjui suteikiama teisė ištrinti slapukus. Jeigu Pirkėjas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašyti slapukai, Pirkėjas gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Pirkėjas išjungdamas slapukus turi atkreipti dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikras funkcijas ir jų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

55. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus

duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

PAVADINIMAS

RINKIMO TIKSLAS

FIKSUOJAMI DUOMENYS

GALIOJIMO LAIKAS

PAPILDOMA INFORMACIJA

lhc_per

Naudojamas sklandžiai bendrauti per „Pagalba Gyvai“

Unikalus identifikatorius

187 dienos

__atuvc

Šis slapukas reikalingas, kad puslapį bendrinęs ir į jį grįžęs naudotojas galėtų matyti naują bendrinimų skaičių prieš atnaujinant bendrinimų skaičiaus podėlį.

Unikalus identifikatorius

2 metus

__atuvs

„AddThis“ pasidalinimo funkcija

Unikalus identifikatorius

7 min 30 sec

consent

Sutikimas su privatumo politika

90 dienų

ads_popup

Naudojamas reklamos atvaizdavimo tikslais

Boolean reikšmė TRUE

5 min.

tm_session

Naudojamas vartotojo identifikavimui

Sesijos id, vartojojo IP, programinės įrangos identifikacija, paskutinis prisijungimas

26 valandos

_ga

Google Analytics. Naudojamas kaip individualus anonimiškas atpažinimo ženklas, skirtas konkrečiam vartotojui atpažinti
(neidentifikuojant jo), naudojamas analizės tikslais

Unikalus identifikatorius

2 metus

_gid

Google Analytics. Naudojamas kaip individualus anonimiškas atpažinimo ženklas, skirtas konkrečiam vartotojui atpažinti
(neidentifikuojant jo), naudojamas analizės tikslais

Unikalus identifikatorius

24 valandos

_gat

Google Analytics. Naudojamas
užtikrinti, kad į „Google Analytics“ nebūtų siunčiama per daug užklausų.

Unikalus identifikatorius

1 min

addthis.com

Tai yra įmonės „AddThis“ slapukai. Ši įmonė teikia svetainėje rodomus bendrinimo socialiniuose tinkluose mygtukus

Trečiosios šalies slapukai

doubleclick.net

Tai yra įmonės „AddThis“slapukai. Ši įmonė teikia svetainėje rodomus bendrinimo socialiniuose tinkluose mygtukus

Trečiosios šalies slapukai

facebook.com

Naudojamas bendrinant turinį „Facebook“.

Trečiosios šalies slapukai

googleadservices.com

„Google“ naudoja konversijų slapukus, kurių pagrindinis tikslas – padėti reklamuotojams nustatyti, kiek jų skelbimus spustelėjusių žmonių įsigyja produktų

s2.smartlook.com

Smartlook naudoja slapukus vartotojų elgsenos stebėjimui gerinti

Trečiosios šalies slapukai

bam.nr-data.net

bam.nr-data.net

Slapukas fiksuoja puslapio krovimo trukmę ir anonimizuotą sesijos ID.

Slapukas nefiksuoja jokių asmeninių duomenų.

Atnaujinta: 2023.08.01 06:06